· Realització i gestió d' inventaris d'instal·lacions

  · Mapes lumínics dinamics

  · Auditoria energètica (bàsica o de detall).

  · Pla de millora de l'eficiència i viabilitat econòmica 

  · Projectes d'enllumenat públic, arquitectònic i instal·lacions BT.

  · Implantació de sistemes de telegestió.

  · Control i verificació del funcionament d'instal·lacions

  · Plans directors

  · Plans d'adeqüació a normativa de contaminació lluminosa.

  · Projectes d'adequació a normativa REBT.