Gràcies a les factures de suministrament, es realitza un anàlisis del comportament energètic de l'organització:

  • es comparen els preus aplicats a cada tipus de tarifa
  • es realitza una avaluació del seguiment de la demanda energètica
  • s'observa la seva l'evolució estacional

A partir d'aquest primer anàlisis, es proposen modificacions de diferents paràmetres de la contractació, per ajustar-los a la demanda energètica i així minimitzar-ne els costos. Algunes d'aquestes propostes  poden comportar petites inversions, que es justificaran amb l'estalvi obtingut.

Bàsicament, els paràmetres a optimitzar seran:

  • Electricitat: potencia contractada, consum d'energia reactiva i tarifa contractada
  • Gas: Tarifa contractada i cabal diari contractat.