Un cop s'hagin aplicat les recomanacions i les noves condicions de contractació, el suministrament estarà optimitzat total o parcialment. De manera que es passarà a realitzar un seguiment i control dels diferents suministraments. Es realitzaran:

  • Informes de seguiment d'estalvis obtinguts en funciò de les inversions realitzades
  • Històric de factures
  • Seguiment i discussió de contractes
  • Quantificació d'estalvis obtinguts i percentatge de millores realitzades vs. el total de millores.
  • Informe de consums d'energia activa i reactiva, i de demanda de potencia.