OBJECTE: Conèixer la situació actual de les instal·lacions de la xarxa d'enllumenat públic, el seu funcionament i proposar una millora. Total d'equips instal·lats 2.093.

DESCRIPCIÓ: Es realitza l'anàlisis dels elements que composen la instal·lació actual d'enllumenat exterior (instal·lació elèctrica, elements de control i llumeneres) i del seu funcionament actual. Es realitza una avaluació energètica i estudi de patró històric de consums. Amb tota aquesta informació, s'elabora una proposta d'actuació detallada amb una planificació d'accions concretes a realitzar. S'analitza la viabilitat de la reforma, tenint en compte la necessitat d'inversió inicial a realitzar i període d'amortització de la nova instal·lació amb l'estalvi energètic que se'n genera.

Amb la proposta d'actuacions a realitzar, els resultats reflecteixen una possibilitat d'estalvi energètic del 78,6%, que comportarà un estalvi econòmic del 84%, ja que la disminució de potencia instal·lada permetrà accedir a tarifes d'energia més barates. L'estalvi total anual estimat serà de 127.396,61 €. 

TREBALLS REALITZATS: Inventari, auditoria energètica, proposta d'actuacions i estudi de viabilitat de reforma amb tecnologia LED.

MUNICIPI: Alcarràs (Segrià)

PROMOTOR: Ajuntament d'Alcarràs

EXECUCIÓ: març 2016